Scroll Top

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

 

1. člen

Uvodne določbe

1.   Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta naročnik in izvajalec.

2.   Pogodba med naročnikom in izvajalcem se sklene na podlagi pisnega naročila. Ta je lahko v obliki elektronske pošte, tiskane naročilnice ali izpolnjenega elektronskega obrazca za naročilo (v nadaljevanju: naročilo).

3.   Če v roku šestih (6) delovnih ur po prejemu naročila izvajalec ne obvesti naročnika, da se ne strinja z določenimi pogoji naročila, se razume, da se pogodbeni stranki strinjata z vsemi pogoji, ki so navedeni v naročilu.

4.   Če v roku, ki ga določa 3. točka tega člena, izvajalec naznani, da se ne strinja z določenimi pogoji, se pogodbeno razmerje ne sklene, dokler ne pride do sporazuma o tistih pogojih, ki niso bili sprejeti.

5.   Pogodba med naročnikom in izvajalcem se sklene tudi v primeru, če naročnik sprejme predlog izvajalca o spremembah pogojev naročila. Pogodbeno razmerje v tem primeru določajo novi pogoji.

6.   Sprejeti pogoji pogodbenega razmerja se lahko spremenijo ali prekličejo izključno s soglasjem obeh pogodbenih strank.

2. člen

Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je opravljanje storitev, ki temeljijo na osnovni dejavnosti izvajalca, s poudarkom na storitvah prevajanja in tolmačenja v skladu z zahtevami naročila (v nadaljevanju: delo).

3. člen

Prevajanje

1. Splošne določbe

1.1. Po izpolnitvi pogojev iz 1. člena se izvajalec zavezuje, da bo opravil delo po dogovoru, upoštevajoč dogovorjeni jezik, rok in način dostave.

1.2. Z naročilom se naročnik zavezuje, da bo sprejel opravljeno delo in plačal končno ceno za to delo v skladu z 2. točko 5. člena.

2. Rok za dostavo

2.1.   Naročnik mora prejeti opravljeno delo v roku in na način, ki sta določena v naročilu.

2.2.   Naročnik ali njegov pooblaščeni delavec mora nemudoma potrditi prejem opravljenega dela, kar istočasno pomeni, da je delo opravljeno v dogovorjenem roku in dostavljeno na dogovorjeni način.

2.3.   Če naročnik ne izpolni obveznosti iz točke 2.2. tega člena in v roku 24 ur po preteku dostavnega roka ne povpraša o delu, potem izvajalec domneva, da je naročnik prejel opravljeno delo v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

2.4.   Dostava opravljenega dela se ne šteje za prepozno, če na naročnikovo željo izvajalec ponovno pošlje opravljeno delo in dokaže, da je bilo že predhodno poslano.

2.5.   Če je dostavo zaradi tehtnega razloga nemogoče izpeljati na dogovorjeni način, ima izvajalec pravico izbrati drug način dostave na stroške naročnika. Naročnika se predhodno obvesti o takih okoliščinah.

2.6.   Če naročnik zavrne naročeno in opravljeno delo brez tehtnih razlogov, ki jih priznavata obe pogodbeni stranki, se delo šteje za opravljeno in izvajalec ima pravico izdati račun, katerega je naročnik dolžan poravnati.

3. Pravice in dolžnosti

3.1.   Naročnik mora obvestiti izvajalca o samem namenu uporabe opravljenega dela.

3.2.   Če izvajalec ne prejme podatkov o namenu uporabe opravljenega dela, se vse morebitne pritožbe v povezavi z namenom uporabe zavrnejo. Če je delo namenjeno objavi, mora biti v naročilu izrecno navedeno, da gre za prevod besedila, ki bo objavljen.

3.3.   Če besedilo, ki je predmet naročila, vsebuje posebej nenavadne (strokovne ali druge) izraze, okrajšave itd., mora naročnik obvezno podati izvajalcu seznam ustrezne terminologije v določenem jeziku ali omogočiti druga referenčna gradiva oziroma določiti pristojno osebo, ki bo na voljo za svetovanje o posebni terminologiji. Če naročnik ne izpolni te obveznosti, se vse morebitne pritožbe zaradi terminologije zavrnejo.

3.4.   Če izvajalec skladno s točko 2.3. tega člena prejme opomin, mora takoj po prejetju opomina poslati naročniku opravljeno delo.

3.5.   Naročnik mora obvestiti izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi močno vplivale na njegovo plačilno sposobnost. Naročnik mora obvestiti izvajalca o vseh sklepih podjetja, ki bi nakazovali njegov stečaj ali likvidacijo.

3.6.   Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno kršenje avtorskih pravic.

3.7.   Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval zaupno naravo vseh aktivnosti, ki zadevajo predmet pogodbe, in da bodo vsa gradiva, ki mu jih posreduje naročnik, strogo zaupna.

 

4. Pritožbe

4.1.   Opravljeno delo je nepopolno, če ni izvedeno v skladu z naročilom.

4.2.   Opravljeno delo je prav tako nepopolno, če kakovost slovnice in sloga ter pomenska natančnost nista na zadovoljivi ravni.

4.3.   V vseh ostalih primerih se šteje, da je bilo delo opravljeno v skladu z zahtevami.

4.4.   Pritožbe sprejemamo izključno v pisni obliki. V pisni pritožbi je potrebno navesti razloge za pritožbo, opisati vrsto napake in podati število napak, če je to možno.

4.5.   Če se ugotovi, da je pritožba naročnika upravičena, izvajalec popravi napake na svoje stroške. V tem primeru ima naročnik pravico do popusta na opravljeno storitev v višini do 10 %.

4.6.   Če se ugotovi, da je pritožba naročnika upravičena in da ne gre za napako, ki je določena v točki 4.2. tega člena, ali če naročnik zavrne ponujeno rešitev, bo naročnik dobil ustrezen popust na opravljeno storitev.

4.7.   Višina priznanega popusta je odvisna od izvedenskega mnenja.

4.8.   Če pride do spora med pogodbenima strankama z ozirom na pravočasno oddane odškodninske zahtevke naročnika glede odgovornosti za napake, določene v točki  4.2. tega člena, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta rešili spor izven sodišča, in sicer s pomočjo izvedenskega mnenja, ki ga poda nepristranski razsodnik. Tega sporazumno izbereta obe stranki s seznama zapriseženih prevajalcev in tolmačev ustreznega sodišča.

4.9.   Višina priznanega popusta po točki 4.2. tega člena je odvisna od ugotovitev izvedenskega mnenja.

4.10.   Tako izvajalec kot tudi naročnik bosta vplačala enak znesek za pripravo izvedenskega mnenja, ki ga bo podal nepristranski razsodnik skladno z določbami v točki 4.8. tega člena. Končni poračun stroškov za to mnenje bo izdelan glede na uspešnost posamezne pogodbene stranke v pritožbenem postopku.

4.11.   Izvajalec nosi odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi napak v opravljenem delu, in sicer do višine končne cene dela.

 

5. Pritožbeni rok

5.1.   Odškodninski zahtevek na podlagi odgovornosti za napake je neveljaven, če je vložen po izteku pritožbenega roka.

5.2.   Naročnik mora predložiti zahtevek izvajalcu takoj po odkritju napake v opravljenem delu, vendar najkasneje 30 dni po prejemu opravljenega dela.

5.3.   Zahtevki so vloženi prepozno, če so oddani po izteku roka, ki je določen v točki 5.2. tega člena.

4. člen

Tolmačenje

1. Splošne določbe

1.1.   Po izpolnitvi pogojev iz 1. člena se izvajalec zavezuje, da bo opravil delo po dogovoru (tolmačenje), upoštevajoč dogovorjeni jezik, čas in kraj.

1.2.   Naročnik se zavezuje, da bo plačal končno ceno za tolmačenje v skladu z 2. točko 5. člena.

1.3.   Naloga izvajalca je nuditi storitve s področja tolmačenja, in sicer s pomočjo tolmača.

 

2. Čas tolmačenja

2.1.   Naročnik mora sprejeti tolmačenje v času in na način, kot ga določa naročilo.

2.2.   Naročnik ali eden izmed njegovih pooblaščenih delavcev mora nemudoma s poročilom o tolmačenju pisno potrditi, da je bilo tolmačenje opravljeno, kar istočasno pomeni, da je delo opravljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

2.3.   Če naročnik zavrne dogovorjeno tolmačenje brez tehtnih razlogov, ki jih priznavata obe pogodbeni stranki, se delo šteje za opravljeno in izvajalec ima pravico izdati račun, katerega je naročnik dolžan poravnati.

 

3. Pravice in dolžnosti

3.1.   Naročnik mora obvestiti izvajalca o samem namenu tolmačenja, ali bo tolmačenje posneto ter na kakšen način.

3.2.   Če izvajalec ne prejme podatkov o namenu tolmačenja, se vse morebitne pritožbe v povezavi s samim namenom zavrnejo.

3.3. Naročnik mora izvajalcu poslati referenčno gradivo vsaj tri (3) dni pred dejanskim tolmačenjem (npr. program, zapiske s preteklih sestankov, poročila ali dokumente v pisni obliki). Če naročnik ne izpolni te obveznosti, se vse morebitne pritožbe zaradi terminologije zavrnejo.

3.4.   Naročnik mora obvestiti izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi močno vplivale na njegovo plačilno sposobnost. Naročnik mora obvestiti izvajalca o vseh sklepih podjetja, ki bi nakazovali njegov stečaj ali likvidacijo.

3.5.   Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno kršenje avtorskih pravic.

3.6.   Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval zaupno naravo vseh aktivnosti, ki zadevajo tolmačenje, in da bodo vsa gradiva, ki mu jih posreduje naročnik, strogo zaupna.

3.7.   Naročnik nima pravice zahtevati od tolmača, da se ukvarja s katero koli drugo dejavnostjo, ki ni v skladu z naročilom (npr. pisno prevajanje, pisanje zapisnika na sestanku, organiziranje in vodenje ogledov).

3.8.   Izvajalec ima pravico do plačila za celotno trajanje tolmačenja tudi v primeru, če naročnik ne izrabi v celoti dogovorjenega časa, ki je določen v naročilu.

3.9.   Naročnik mora zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje določene vrste tolmačenja, vključno s tehnično podporo, če ta ni priskrbljena s strani izvajalca.

 

 

4. Prevoz, nastanitev in prehrana

4.1.   Naročnik mora tolmaču zagotoviti prevoz z dogovorjene lokacije na kraj, kjer bo potekalo tolmačenje, in sicer s prevoznim sredstvom, ki je primeren za premagovanje razdalje med obema krajema.

4.2.   Če tolmač uporablja svoje prevozno sredstvo, mora naročnik izvajalcu povrniti potne stroške tolmača.

4.3.   Naročnik mora tolmaču zagotoviti nastanitev v enoposteljni sobi s kopalnico.

4.4.   Naročnik mora tolmaču zagotoviti vsaj polurni odmor za obrok in počitek v razmiku največ štirih ur in pol, kadar tolmačenje poteka neprekinjeno.

4.5.   Delovni dan za tolmača se šteje 7 ur, vključno z odmori.

4.6.   Izvajalec ima pravico do nadomestila za čas, ki ga tolmač porabi v zvezi z dogovorjenim tolmačenjem.

 

5. Pritožbe

5.1.   Tolmačenje je nezadovoljivo, kadar ni izvedeno v skladu z naročilom.

5.2.   Pritožbe sprejemamo izključno v pisni obliki. V pisni pritožbi je potrebno navesti razloge za pritožbo in opisati vrsto pomanjkljivosti. Pritožbo je možno utemeljiti s posnetkom.

5.3.   Če izvajalec ugotovi, da je pritožba upravičena, naročnik dobi ustrezen popust na opravljeno storitev.

5.4.   Če pride do spora med pogodbenima strankama z ozirom na pravočasno oddane odškodninske zahtevke naročnika glede odgovornosti za napake, se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta rešili spor izven sodišča, in sicer s pomočjo izvedenskega mnenja, ki ga poda nepristranski razsodnik.

5.5.   Višina priznanega popusta je odvisna od izvedenskega mnenja.

5.6.   Tako izvajalec kot tudi naročnik bosta vplačala enak znesek za pripravo izvedenskega mnenja, ki ga bo podal nepristranski razsodnik skladno z določbami v točki 5.4. tega člena. Končni poračun stroškov za to mnenje bo izdelan glede na uspešnost posamezne pogodbene stranke v pritožbenem postopku.

5.7.   Izvajalec nosi odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi napak v opravljenem delu, in sicer do višine končne cene dela.

 

6. Pritožbeni rok

6.1.   Odškodninski zahtevek na podlagi odgovornosti za napake je neveljaven, če je vložen po preteku pritožbenega roka.

6.2.   Naročnik mora vložiti zahtevek zaradi nezadovoljivega tolmačenja takoj po odkritju napak, vendar najkasneje 30 dni po dnevu tolmačenja.

6.3.   Zahtevki so vloženi prepozno, če so oddani po izteku roka, ki je določen v točki 6.2. tega člena.

5. člen

Cena

1.   Cena se izračuna na osnovi veljavnega cenika storitev izvajalca in postopka za izračun cene, ki je opisan v ceniku.

2.   Če ni dogovorjeno drugače, je prevajalska stran obračunana na 250 besed, osnova pa je število besed v izvirnem jeziku (razen če zaradi tiskane oblike izvirnika natančnega števila besed ni mogoče določiti – potem je osnova število besed v ciljnem jeziku).

3.   Vse cene so izražene v evrih (EUR) in ne vključujejo DDV.

4.   Cenik storitev našega podjetja je temeljni sestavni del Splošnih pogojev poslovanja.

6. člen

Plačilni pogoji

1.   Izvajalec ima pravico izstaviti račun takoj, ko je delo opravljeno v skladu z naročilom.

2.   Plačilo za delo se vrši na podlagi računa, ki ga je izstavil izvajalec. Zapadlost je navedena v računu.

3.   V primeru zavlačevanja s plačilom mora naročnik za vsak dan zamude plačati izvajalcu zakonite zamudne obresti.

4.   Izvajalec ima pravico izstaviti naročniku račun za vnaprejšnje plačilo, ki ga ta mora poravnati do datuma, navedenega v računu.

7. člen

Odstop od pogodbe in odškodnina

1.   Vsaka od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe, če se po sklenitvi pogodbe na njeni strani pokažejo nepremostljive ovire, ki ji onemogočajo, da bi izpolnila svoje obveznosti.

2.   Pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, mora o tem pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

3.   Če naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalcu plačati odstopnino. Višina odstopnine je navedena v ceniku storitev izvajalca.

4.   Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne izgube naročnika, ki bi nastale zaradi odstopa od pogodbe in posledičnega neizpolnjevanja obveznosti, pod pogojem, da je do tega prišlo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih dogodkov, katerih izvajalec ni mogel preprečiti.

5.   Če bo besedilo na kateri koli način objavljeno ali distribuirano, mora naročnik o tem obvestiti izvajalca. Če naročnik od izvajalca ne zahteva preverjanja besedil za objavo, nima naročnik nobene pravice do odškodnine, če je v prevedenem besedilu najdena napaka.

8. člen

Posebne določbe

1.   Naročnik se zavezuje, da ne bo navezal stika s prevajalcem ali tolmačem brez izrecnega soglasja izvajalca.

2.   Če naveže stike s prevajalcem ali tolmačem s soglasjem izvajalca, se naročnik zavezuje, da ne bo razpravljal o zadevah, ki se tičejo pogojev poslovanja v povezavi z določenim delom.

3.   Nadalje, naročnik se zavezuje, da bo izvajalca obvestil o vsaki spremembi, o kateri se je predhodno sporazumel s prevajalcem ali tolmačem.

4.   Če se ugotovi kršitev obveznosti po 1., 2. ali 3. točki tega člena, mora naročnik plačati izvajalcu pogodbeno globo v višini 3.000,00 EUR za vsak posamezen primer kršitve, tudi v primerih, ko delo ni bilo ustrezno dokončano.

9. člen

Končne določbe

1.   Razen če ti splošni pogoji poslovanja določajo drugače, pravno razmerje med pogodbenima strankama urejajo ustrezne določbe zakona.

2.   Besedilo v navedenih splošnih pogojih poslovanja je zavezujoče za pogodbeni stranki.

3.   Navedeni pogoji poslovanja štejejo za Splošne pogoje poslovanja podjetja ATE Globalis d.o.o., s sedežem na naslovu Stegne 7, Ljubljana in veljajo od 1.1.2013 dalje.

 

Ljubljana, 2. 1. 2013                                                                                                              Anita Hostnik, direktor

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE

• Splošni pogoji so pogoji, v okviru katerih Jezikovna šola AdriatIQa izvaja izobraževalne storitve. Splošni pogoji veljajo za vse tečajnike, razen če s posebnim dogovorom med Jezikovno šolo AdriatIQa in posameznim tečajnikom ni izrecno dogovorjeno drugače.

• Jezikovna šola AdriatIQa se obvezuje, da bo izobraževanje izvedeno in opravljeno po številu ur, ki jih ima določen program.

• Osnovna cena tečaja velja za 5 tečajnikov v skupini.
V primeru manjšega števila prijav oziroma nezadostne zasedenosti skupine si Jezikovna šola AdriatIQa pridržuje pravico do odpovedi tečaja in morebitno že plačano šolnino brezobrestno povrne. Na željo tečajnikov se tečaj vrši tudi v manjšem številu, le da se sorazmerno zmanjša število ur ali pa po dogovoru s tečajniki zviša šolnina.

• V ceno tečaja niso vključeni učbeniki in dodatne fotokopije. Dodatni material prejmejo tečajniki sproti, glede na predelano snov.

• Tečajnik mora ob prijavi oziroma pred začetkom jezikovnega izobraževanja podpisati pogodbo o izvajanju jezikovnega izobraževanja ali pisno potrditi ponudbo, ki mu je bila poslana na podlagi njegovega povpraševanja. S podpisom pogodbe se tečajnik strinja s pogoji, določenimi v pogodbi/ponudbi in hkrati sprejema splošne pogoje poslovanja in se strinja s pravili Jezikovne šole AdriatIQa.

• V primeru, da je bila pogodba o izvajanju jezikovnega izobraževanja poslana po pošti, jo mora tečajnik podpisano vrniti najkasneje do začetka izvajanja jezikovnega izobraževanja. Tečajnik pogodbo lahko vrne po pošti, pošlje preko elektronske pošte ali osebno dostavi v pisarno jezikovne šole.

• Tečajnik ima pravico, da v časovnem obdobju 15 dni od podpisa pogodbe ali pričetka izobraževanja odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe mora biti izveden pisno s priporočeno pošiljko. Tečajnik je dolžan poravnati prvi obrok izobraževanja oziroma 20% celotnega zneska. Manipulativni stroški znašajo 30,00 EUR. Po 15. dneh odstop od izobraževanja ni možen oziroma morajo biti stroški izobraževanja poravnani v celoti.

• Tečajnik lahko izjemoma prekine tečaj, ki ga že obiskuje, in sicer v primeru, ko s potrdilom dokaže, da je zaradi svoje bolezni/nesreče ali hujše bolezni/nesreče v družini več kot 30 dni nezmožen obiskovati tečaj. V tem primeru zaračunamo 30 EUR manipulativnih stroškov ter sorazmeren delež ur, pretečenih od pričetka do odpovedi tečaja.

• Vse cene v pogodbi/ponudbi vključujejo DDV. Za zamujena plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

• V kolikor v samem začetku tečajnik ne bi bil zadovoljen z izvajanjem tečaja, je dolžan takoj v prvih 8 dneh o tem obvestiti vodstvo tečaja. Po 8 dneh, sredi trajanja tečaja in po zaključku tečaja Jezikovna šola AdriatIQa žal ne more sprejemati pritožb, povezanih z zadevami, ki bi jih lahko uredili ali odpravili na samem začetku izvajanja tečaja, v prvih 8 dneh.

• Varovanje osebnih podatkov
Jezikovna šola AdriatIQa se zavezuje, da bo trajno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varovala vse osebne podatke tečajnikov.
Jezikovna šola AdriatIQa bo osebne podatke tečajnikov uporabila zgolj pri izpolnitvi naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in drugi potrebni komunikaciji.
Podatki o tečajnikih ne bodo nikoli na voljo nepooblaščenim osebam.

• Jezikovna šola AdriatIQa si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

Ljubljana, 2.1.2013                                                                           Anita Hostnik, direktor